​​​​​​​

ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI CỘNG HÒA NHÂN DÂN BANGLADESH

- Địa chỉ: No.14 C.W.S(B) Road 33/24, Gulshan Model Town, Dhaka-1212, Bangladesh.

- Điện thoại: +88-0-2222294052            Fax: +88-0-2222294051 

- Email: dhaka@mofa.gov.vn                 vnemb.bld@gmail.com

- Website: https://vnembassy-dhaka.mofa.gov.vn       

- Điện thoại bảo hộ công dân: +88-01711595379

Đại sứ

Nguyễn Mạnh Cường


Cán bộ và nhân viên ngoại giao

Bí thư thứ Ba

Nguyễn Phương Thùy

Lãnh sự, Bảo hộ công dân

Điện thoại: +88-0-2222294052 - ext 101 / +88-01711595379

Tùy viên

Nghiêm Hải Ngọc​

Đối ngoại, Thư ký Đại sứ

Điện thoại: +88-0-2222294052 - ext 102 / +88-01713124168

Nhân viên ngoại giao

Phạm Quang Thắng

Hành chính, Quản trị, Kế toán

Điện thoại: +88-0-2222294052 - ext 103 / +88-01764664694

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​