HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

​​Các Hiệp định, Thỏa thuận đã ký giữa hai nước:

- Hiệp định vận chuyển hàng không (1993),
- Bản ghi nhớ về tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao (1994),
- Hiệp định hợp tác kinh tế và khoa học-kỹ thuật (1994),
- Hiệp định thương mại (1996),
- Hiệp định văn hoá (1997), 
- Hiệp định thành lập Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật (1997),
- Hiệp định hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn Băng-la-đét (1997), 
- Thoả thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại-Công nghiệp Việt Nam và Liên đoàn các Phòng Thương mại-Công nghiệp Băng-la-đét (1997),
- Thoả thuận hợp tác về phát triển nguồn nước và kiểm soát lũ lụt (1999),
- Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, công vụ (1999),
- Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (2004),
- Nghị định thư về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp (2004),
- Nghị định thư về chương trình trao đổi văn hoá giai đoạn 2004-2007 (2004),
- Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (05/2005).​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​